naslovnagdje se nalazimo kontakt

Održana jedanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno 16.12.2014.

U četvrtak 11.12.2014. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je svoju jedanaestu sjednicu u ovom sazivu. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 12 od 15 vijećnika, razmatrane su 22 točke dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda. 


U drugoj točki dnevnog reda razmotren je i usvojen Godišnji plan i programa rada za šk.g.2014./2015. i Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana za šk.g.2013./2014 Glazbene škole Pregrada. Treća točka odnosila se na razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2014./2015. pedagošku godinu Dječjeg vrtića „Naša radost“. U okviru ove točke ravnateljica Dječjeg vrtića istaknula je kako će vrtić i dalje nastaviti s provođenjem raznih aktivnosti te da će svi zaposlenici vrtića i dalje raditi s velikom količinom entuzijazma i ljubavi kao i do sada. Četvrta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2013.g. Nogometnog kluba Pregrada, dok je u okviru pete točke dnevnog reda prihvaćeno Izvješće o radu i Financijskog izvješća za 2013.g. te Programa rada za 2014.g. Ženskog nogometnog kluba „Pregrada. 


O okviru šeste točke dnevnog reda prihvaćen je i podržan  Programa rada Savjeta mladih Grada Pregrade za 2015.g. Savjet mladih grada Pregrade savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća osnovano s ciljem uključivanja mladih u javni život grada Pregrade. U okviru programa Savjet mladih će organizirati okrugle stolove i tribine, služit će se javnim zagovaranjem, javnim kampanjama i razmjenom iskustava s drugim savjetima mladih i jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj i u inozemstvu. Sedma točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pregrade. Odlukom se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade, kontrola i nadzor  nad  izvođenjem  radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.


Točka osam odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu Grada Pregrade. Razlozi iz kojih je donesena nova Odluka o komunalnom redu je činjenica da je višekratno izmijenjen Zakon o komunalnom gospodarstvu, a stupio je na snagu i novi Prekršajni zakon te se kroz promjenu važeće Odluke ukazala potreba za donošenje nove Odluke u kojoj se određeni odnosi i ponašanja uređuju na drugačiji način. Gradonačelnik Marko Vešligaj istaknuo je kako smatra da se donošenjem ove Odluke ide korak naprijed po pitanju komunalnog reda na području Grada Pregrade. 


Deveta točka odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Pregrada, dok je u okviru desete točke donesena Odluka o naknadama za korištenje javno-prometnih površina. U okviru jedanaeste točke donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Krapinsko-zagorske županije, dok je u okviru dvanaeste točke razmatran prijedlog i donesena Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Krapinsko-zagorske županije.


U okviru trinaeste točke usvojen je Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade. Kodeks savjetovanja ima za cilj doprinijeti razvoju civilnog društva i jačanju demokracije u Gradu Pregradi. Civilno društvo se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana i građanki, organizacija civilnoga društva, i općenito zainteresirane javnosti s javnim institucijama te tijelima lokalne i regionalne samouprave. Gradonačelnik Marko Vešligaj istaknuo je kako je to još jedan korak naprijed prema boljoj transparentnosti što dokazuje i nedavno istraživanje GONG-a i Udruge gradova prema kojem se Pregrada nalazi na 36. mjestu u odnosu na sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, što je o odnosu na prethodno istraživanje iz 2012. godine pomak za čak 244 mjesta, jer tada je Grad Pregrada bio na 280. mjestu.


Pod četrnaestom točkom dnevnog reda usvojen je godišnji plan davanja koncesija na području Grada Pregrade za 2015.g. Petnaesta točka obuhvaćala je razmatranje prijedloga i usvajanje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2014.g., a nakon toga u okviru šesnaeste točke dnevnog reda slijedilo je razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Pregrade za 2015.g. Plan Proračuna prihoda i izdataka za 2015. godinu proteže se u visini 15.064.200,00 kuna. Na kreiranje ovogodišnjeg proračuna uvelike su utjecale izmjene Zakona o porezu na dohodak što za Grad Pregradu znači smanjenje prihoda od poreza na dohodak za 6,5%. Isto tako, ovogodišnji proračun nešto je veći zbog očekivanih sredstava iz fondova Europske unije. Gradonačelnik je istaknuo kako su u odnosu na prethodnu godinu napravljena određena smanjenja po rashodovnim pozicijama, međutim uvedene su nove stavke rashoda. Ukinute su isplate za sjednice Gradskog vijeća i Povjerenstava gradonačelniku i zaposlenima. Planira se i smanjenje broja zaposlenih u Upravnim odjelima grada Pregrade. Zbog navedenoga planira se smanjenje troškova za zaposlene u iznosu 136.000,00 kuna, a planirane su i otpremnine sukladno odredbama Zakona o radu. Kao neke od prioritetnih ulaganja spomenuo je dovršetak izgradnje nove zgrade Područne škole u Stipernici u vrijednosti 600.000,00 kuna, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica u vrijednosti 1.400.000,00 kuna, ulaganja u poslovnu zonu Pregrada u vrijednosti 498.000,00 kuna, rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u vrijednosti 700.000,00 kuna, uređenje dječjih igrališta u vrijednosti 128.000,00 kuna, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u vrijednosti 500.000,00 kuna itd. 


U okviru točke sedamnaest usvojena je izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g. i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g., dok je u okviru točke osamnaest usvojena izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g. i  Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2015.g. Devetnaestom točkom donesena je Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Niskogradnji d.o.o. kojom se Niskogradnji d.o.o. povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, čišćenje snijega te održavanje nerazvrstanih cesta.


Dvadeseta točka dnevnog reda obuhvaćala je razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2015.g. te je ta odluka jednoglasno podržana. Dvadeset i prva točka dnevnog reda odnosila se na informaciju o dostavljenom izvješću o obavljenoj reviziji Niskogradnje d.o.o. za 2013.godinu. Posljednju, dvadeset i drugu točku dnevnog reda gradski vijećnici su iskoristili da si međusobno čestitaju nadolazeće blagdane i zažele puno sreće i uspjeha u novoj 2015. godini.


Predmetne Odluke sa sjednice možete pogledati/preuzeti u privitku.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
  • Objavljeno: 16.12.2014.
  • Datoteka: vi2.jpg.jpg
  • Velicina: 55 kB
Adobe PDF
  • Objavljeno: 16.12.2014.
  • Datoteka: PC110761.JPG
  • Velicina: 2813 kB
Adobe PDF
  • Objavljeno: 16.12.2014.
  • Datoteka: vi4.jpg.jpg
  • Velicina: 47 kB


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1716