naslovnagdje se nalazimo kontakt

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 17.09.2014.

U utorak 16. rujna 2014. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je svoju desetu sjednicu u ovom sazivu. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 12 od 15 vijećnika, razmatrano je 14 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda. Druga točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2013. g. KUD-a Grada Pregrade. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Pregrade. Korisnici socijalne skrbi prema ovoj Odluci jesu samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način. Četvrta točka odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Pregrada. 


Točka pet odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade. Ovom odlukom određuje se broj članova Savjeta mladih, način izbora članova Savjeta mladih, rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, radno tijelo Gradskog vijeća koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura, način utjecaja Savjeta mladih na rad Gradskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja rada i programa Savjeta mladih te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta mladih te pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu Savjeta mladih. 


Šesta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade. U okviru ove odluke vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere ne umanjujući njegovu vrijednost. Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti. 


Sedma točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje  zahtjeva Pregračanke, Poljoprivredne zadruge, MK-BONA FIDE d.o.o, Milana Cesarca iz Pregrade za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica i donošenje Odluka o izdavanju odobrenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica. Osma točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade, koji obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine.


Točka devet odnosila se na razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Pregrade od 01.01.2014. do 30.06.2014., unutar koje se i gradonačelnik ukratko osvrnuo na prvu polovicu godine te dodatno pojasnio na kojim se projektima dosada radilo i kakvi su ostvareni rezultati. Deseta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade. 


Točka jedanaest odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg Gradskog vijeća. U okviru ove odluke Dječje Gradsko vijeće ima za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom o pravima djece, a to su pravo djece na slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima, aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na  kvalitetu života djece.


Dvanaesta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i prihvaćanje prijedloga Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2014. godinu i Polugodišnjeg izvješća o korištenju proračunske rezerve za 2014. godinu. U razdoblju od 01.01. do 30.6.2014. godine ostvareni su ukupni prihodi Proračuna  u iznosu 4.954.648,50 kuna (35,75% u odnosu na godišnji plan), ukupni izdaci izvršeni su iznosu 5.613.115,82 kuna (40,50% u odnosu na plan). Manjak prihoda iznosi 658.467,32 kune. Preneseni manjak iz protekle godine  iznosi 58.807,52 kune tako da manjak za pokriće u narednom razdoblju iznosi na dan 30.6.13. 717.274,84 kune.


Sljedeća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti. U okviru ove odluke  staračka domaćinstva čija su ukupna primanja u kućanstvu manja/ili jednaka 800,00 kn mjesečno, plaćaju odvoz otpada 19,00 kn mjesečno sa PDV-om (odnosno 15,20 kn bez PDV-a). Koncesionar se obvezuje staračkim domaćinstvima čija su ukupna primanja u kućanstvu manja/ili jednaka 800,00 kn mjesečno, a sukladno Popisu dostavljenom od Grada Pregrada, na godišnjoj razini dostaviti 12 tipiziranih vreća za komunalni otpad,  12 tipiziranih vreća za selektivni otpad-papir i 12 tipiziranih vreća za selektivni otpad-plastika. Isto tako, usluga odvoza odgovarajućih spremnika (kontejnera) za staklo, papir, plastiku i metal, postavljenih na zelenim otocima, obavljati će se obzirom na popunjenost, o čemu će koncedent pravovremeno pismeno obavijestiti koncesionara.


Posljednja točka dnevnog reda bio je odgovor na vijećničko pitanje s posljednje sjednice o obvezi priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.


Predmetne Odluke sa sjednice možete pogledati/preuzeti u privitku.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
  • Objavljeno: 17.09.2014.
  • Datoteka: e9161061.jpg
  • Velicina: 86 kB
Adobe PDF
  • Objavljeno: 17.09.2014.
  • Datoteka: e9161055.jpg
  • Velicina: 65 kB


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1840