naslovnagdje se nalazimo kontakt

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade

Objavljeno 10.04.2014.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06,38/09, 153/09, 143/12) članka 14. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj /10) i Odluke gradonačelnika Klasa; 940-01/13-01/14, Urbroj; 2214/01-03-14-2 od 08. travnja 2014. gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje


N A T J E Č A J


za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade


I. Predmet prodaje je zemljište u Poslovnoj zoni kčbr.1229/1 (1693/1) površine 1.061,00 m2 k.o. Pregrada.


II. Na natječaj se mogu javiti sve domaće fizičke i pravne osobe i strane koje mogu stjecati nekretnine u RH prema posebnim propisima.


III. Ponuda mora sadržavati;


- Ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice – za fizičku osobu


- Naziv tvrtke, OIB, adresu, sjedište tvrtke, odgovorna osoba – za pravnu osobu,


- Ponuđenu kupoprodajnu cijenu,


- Dokaz o uplati jamčevine


IV. Početni iznos kupoprodajne cijene zemljišta je 8.912,40 € u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate; Jamčevina iznosi 10% od početnog iznosa ukupne cijene zemljišta za koje se daje pismena ponuda u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate, a uplaćuje se na žiro-račun grada Pregrade br.HR 25 2340009-1835200009 kod Privredne banke Zagreb, poslovnica Krapina. U slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora jamčevina se uračunava u cijenu, a jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene. Uz pisanu ponudu dostavlja se dokaz o uplati jamčevine, bez kojega se ponuda neće uzeti u razmatranje.


V. Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je zaključiti ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. Kupac će prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, odmah po potpisu ugovora, a najkasnije u roku od 8 dana.


VI. Sve troškove oko prijenosa vlasništva u cijelosti snosi kupac, s tim da se prijenos ne može izvršiti prije uplate punog iznosa kupoprodajne cijene. Ostali uvjeti kupnje određuju se kupoprodajnim ugovorom.


VII. Rok za podnošenja ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.


VIII. Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – natječaj za prodaju zemljišta“, na adresu: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.


IX. Ponude se otvaraju u prostorijama Grada Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, dana 28. travnja 2014. u 9,00 sati.


X. Prodavatelj će izdati kupcu tabularnu ispravu nakon što kupac isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.


XI. Način stjecanja posjeda: danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.


XII. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, uplatiti na žiro račun Grada najkasnije u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja,


XIII. Grad Pregrada zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.


XIV. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 dana, prodavatelj može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.


Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.


GRADONAČELNIK


Marko Vešligaj, dipl.oec.

 

 Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1716