naslovnagdje se nalazimo kontakt

Natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavu kioska

Objavljeno 29.10.2013.

Povjerenstvo za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska raspisuje Natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavu jednog kioska u ulici Stjepana Škreblina ispred Srednje škole, na lokaciji broj 6, na mjestu gdje se trenutno nalazi kiosk Tiska. Za sve informacije može se nazvati u upravni odjel Grada. Tekst natječaja nalazi se u nastavku teksta.

KLASA: 363-01/13-01/90
UrBroj: 2214/01-03-13-2
U Pregradi, 29. listopada 2013.

Temeljem članaka 9. i 11. Odluke o kioscima i pokretnim napravama („Službeni glasnik Krapinsko– Zagorske županije br. 1/99 i 18/01)  Povjerenstvo za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska grada Pregrada,  r a s p i s u j e
N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine – zemljišta za postavu kioska

1.Raspisuje se natječaj za davanje u zakup jedne lokacije za postavu kioska u ulici Stjepana Škreblina u Pregradi, lokacija broj 6, na kat. čestici broj 612/1 k.o. Pregrada. Veličina kioska je do 12 m2 s propisanim oblikom i utvrđenim idejnim rješenjem.
2.Namjena kioska: izrada i prodaja toplih sendvića, prodaja kruha i peciva, prodaja hrane i pića te prodaja novina.
3.Početna cijena zakupa po m2 : 100,00 kuna. Nisu dopuštene alternativne ponude.
4.Vrijeme zakupa: 5 godina, s mogućnošću produženja na novi rok.
5.O davanju u zakup lokacije za postavu kioska odlučuje Povjerenstvo za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska.
6.Pismene ponude za natječaj dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom na adresu: GRAD PREGRADA, J. Karla Tuškana br. 2, s naznakom „NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE - ZEMLJIŠTA ZA POSTAVU KIOSKA – NE OTVARAJ!“
7.Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koje se mogu obavljati u kiosku namjeni navedenoj u točci 1. ovog natječaja.
8.Ponuda mora sadržavati:
-naziv i adresu ponuđača,
-djelatnost koju će obavljati,
-presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe) ili presliku rješenja o obrtu (za fizičke osobe).
9.Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave natječaja.
10.Natjecatelji su dužni prilikom podnošenja ponude upatiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00 kuna na IBAN grada Pregrade br. HR2523400091835200009, poziv na broj 24-7706-OIB ponuditelja te dostaviti dokaz o izvršenoj uplati. Ponuda za koju nije predan dokaz o uplati jamčevine neće se uzeti u razmatranje. Izabranom sudioniku jamčevina se odbija od konačnog iznosa zakupnine, a drugim sudionicima se vraća. Ako osoba koja je utvrđena kao najpovoljniji sudionik natječaja odustane od ponude nema pravo na povrat jamčevine.
11.O rezultatima natječaja natjecatelji će biti pismeno obaviješteni.

 

 Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5905