naslovnagdje se nalazimo kontakt

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Objavljeno 28.11.2011.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (u daljnjem tekstu; Zakon), koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine, uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (u daljnjem tekstu: ozakonjenje zgrada) uvažavanjem prostornih, socijalnih, gospodarskih i tehničkih zahtjeva.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:
- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
- svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s redama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici  izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona.

Ozakonjenje se odnosi i na nezakonito izgrađenu zgradu koja u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici nije izgrađena u skladu s prostornim planom pod uvjetima propisanim Zakonom.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za područje grada Pregrade, podnosi se Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, J.K. Tuškana 2, Pregrada.

Zahtjevu se prilaže:
- geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjera i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
- tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt, dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenim po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
- uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. Zakona.,
- dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Iznimno, kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga prema posebnom propisu.

Molimo sve vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Pregrade da izvrše prijavu istih pismeno ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu grada Pregrade, J.K.Tuškana 2, 49218 Pregrada.U privitku teksta možete pogledati i/ili preuzeti:
1. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
2. Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
3. Odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
4. Odluku o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone.

 

 Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
399