naslovnagdje se nalazimo kontakt

Poslovna zona Pregrada

Urbanističko-arhitektonsko rješenje


Izradio:
"Kostel-projekt" d.o.o.
Pregrada, Gajeva bb

1. Uvod

Grad Pregrada pristupio je izradi urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja-studije gospodarske zone u Pregradi zbog pojačanog interesa za izgradnju poslovno-gospodarskih objekata i potrebe organizirane i planske izgradnje. Studijom su date osnovne smjernice za izdavanje lokacijskih dozvola, izgradnju prometnica, komunalne infrastrukture i formiranje građevinskih parcela.

 

2. Područje obuhvata

Obuhvat gospodarske zone određen je Prostornim planom općine Pregrada:

-na jugu: cesta za Cigrovec (dionica od ulice Janka Leskovara do potoka Kosteljine)
-na sjeveru: do parcele pogona Županijskih cesta
-na istoku: državna cesta Pregrada-Krapinske Toplice
-na zapadu: do zaštitnog pojasa potoka Kosteljine (cca 60,0 m od potoka Kosteljine)

Površina gospodarske zone iznosi cca 430,0m x 900,00m, odnosno 387.000,00 m2.

 

3. Analiza postojećeg stanja

a) izgradnja
Na području obuhvata plana izgrađeno je 1 stambenih objekata i to uz državnu cestu (Ulica Janka Leskovara) i cestu za Cigrovec (Ulica Stjepana Vukine). Od većih objekata egzistira industrijski pogon OKIROTO Pregrada, benzinska postaja "Kuna petrol" d.o.o., te skladišni objekt (mlin).
U izgradnji su objekti investitora "Kunagora" d.o.o. Pregrada i "Panda-S" Pregrada, trgovačke namjene kao i objekt investitora "Kostel-promet" Pregrada, namijenjen izradi tekstilne galanterije. U postupku je izdavanje građevinske dozvole za stambeno-poslovni objekt investitora "Grilec" d.o.o. Zagreb i skladišno-prodajni objekt investitora "Plast trgovina" d.o.o. Pregrada. Svi navedeni objekti su akceptirani i uklopljeni u plan.
Na sjevernom rubu obuhvata zone je deponija materijala za održavanje cesta s nastambama za boravak radnika koji su privremenog karaktera pa je planirano preseljenje na drugu lokaciju.

b) prometnice i infrastruktura
Planiranu gospodarsku zonu tangira državna cesta na istoku i cesta za Cigrovec na jugu, a unutar zone postoje samo zemljani putovi i putovi služnosti za poljoprivrednu eksploataciju.
Od postojeće infrastrukture izveden je kanalizacijski kolektor uz potok Kosteljinu, a uz državnu cestu izvedena je telefonska podzemna mreža.

 

4. Planirano uređenje prostora

Akceptirajući u potpunosti prostorne, programske i tehničke determinante, postojeću izgrdnju i parcelaciju, nastojalo se ponuditi rješenje koje bi omogućilo jednostavnu, racionalnu i etapnu provedbu plana.

Prometnice su projektirane za dvosmjerni promet sa zaštitnim koridorima za vođenje komunalne infrastrukture. Uz sjeverni rub obuhvata gospodarske zone planirana je prometnica od Ulice Janka Leskovara preko postojećeg mosta (potrebna rekonstrukcija) do Ulice Kolarije, paralelno sa cestom za Cigrovec uz južni rub gospodarske zone. Time je postignuto kvalitetno povezivanje dijelova naselja s istočne i zapadne strane potoka Kosteljina. Osim navedene prometnice, planirane su dvije prometnice paralelno s Ulicom Janka Leskovara sa spojem na cestu za Cigrovec i dvije kraće prometnice paralelno sa cestom za Cigrovec. Opisanim rješenjem prometa omogućen je kratak i brz prilaz do gospodarske zone iz bilo kojeg dijela okolnih naselja. Prometnice su vođene uz maksimalno poštivanje postojećih zemljanih putova i granica katastarskih čestica.

Uz prometnice su određeni građevinski pravci do kojih je moguća izgradnja. Građevinske parcele moći će se formirati prema specifičnosti pojedinih djelatnosti, namjeni i zahtjevu investitora. Kod toga se moraju poštivati postavke prostornog plana i smjernice iz ovog rješenja (maksimalna izrađenost parcele 40%, potrebno ozelenjivanje svake parcele i javnih površina i sl.).
Postojeći stambeni objekti mogu se rekonstruirati i dograđivati u svrhu prenamjene u poslovne prostore.

Uz postojeće prometnice Ulicu Janka Leskovara i cestu za Cigrovec treba nastojati formirati poslovne prostore i objekte trgovačke i uslužne namjene, a u ostalom dijelu gospodarske zone mogu se planirati objekti industrijske namjene, ali samo čiste industrije što je definirano prostornim planom.
Sastavni dio rješenja su i smjernice za provođenje kojima se predlažu ostale mjere potrebne kod izdavanja lokacijskih dozvola.

 


 

Karte gospodarske zone

 

(u Adobe PDF formatu - za čitanje je poteban besplatni Adobe Acrobat Reader)

1
2
   
3
4
   
5
6
 
7

 

 

Povratak

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
3283