naslovnagdje se nalazimo kontakt

Gradsko vijeće

Izvadak iz Statuta


• Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće:
1. Donosi Statut Grada,
2. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
3. Bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove gradskog poglavarstva,
4. Osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
5. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
7. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

• Gradsko vijeće ima 15 članova, odnosno vijećnika.

• Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
• Predsjednik Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.
• Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

 

Članovi/ce Gradskog vijeća i članovi/ce odbora


Red. broj

IME I PREZIME

 

Stranka

Adresa prebivališta

 

Odbor ili komisija

1.

DAVOR ANTOLIĆ

HDZ

Sopot 65, Pregrada

Član odbora za izbor i imenovanje

2.

ROBERT BARIČEVIĆ

SDP

D. Kunovića 3, Pregrada

Predsjednik Odbora za proračun i financije

3.

MILAN BREZINŠĆAK

SDP

Valentinovo 23/1, Pregrada

Član mandatne komisije

4.

STJEPAN HAJDINJAK

HDZ

Gorička 1, Pregrada

Potpredsjednik Gradskog vijeća

5.

MARIJAN HOHNJEC

HSS

J. Leskovara 93, Pregrada

- Potpredsjednik Gradskog vijeća

- Član odbora za proračun i financije

- Predsjednik odbora za Statut i Poslovnik

6.

BRANKO CIGROVSKI

HSS

Stipernica 52, Pregrada

Član mandatne komisije

7.

DARKO HRESTAK

HSS

Benkovo 18, Pregrada

Član odbora za izbor i imenovanje

8.

ROMICA HRESTAK

HDZ

Baruna Ottenfelsa 1/1, Pregrada

Član odbora za proračun i financije

9.

VILMICA KAPAC

HDZ

Zagrebačka 2, Pregrada

10.

MIRJANA KRIŠTIĆ

HDZ

Kostelgradska 18, Pregrada

Članica Odbora za Statut i Poslovnik

11.

JOSIP KROG

ZS

Bregi Kostelski 24, Pregrada

Član odbora za proračun i financije

12.

NIKOLA PASARIČEK

HSU

Valentinovo 23, Pregrada

- Član odbora za izbor i imenovanje

- Predsjednik Mandatne komisije

13.

ZLATKO ŠORŠA

SDP

Vrhi Pregradski 32, Pregrada

- Predsjednik Gradsko vijeća

- Član Odbora za Statut i Poslovnik

14.

BRANKO ŠPOLJAR

SDP

Višnjevac 47, Pregrada

Član odbora za izbor i imenovanje

15.

ZDRAVKA ŽIGER ŽGELA

SDP

Vrhi Pregradski 87/5, Pregrada

Predsjednica odbora za izbor i imenovanje

TAJANA BROZ – vanjski suradnik

SDP

Lj. Gaja, Pregerada

Članica odbora za proračun i financije

JOSIP GAJŠAK – vanjski suradnik

ZS

Kostelsko 3/1, Pregrada

Član Odbora za Statut i Poslovnik

 

Dokument - prilog:
Adobe PDF

 

Adobe PDF

 

Povratak

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
3352